ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิชาการ รศ.สุจิตรา ลิ้มอํานวยลาภ

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทันยุค Nursing care update in patients with end stage renal disease รศ.สุจิตรา ลิ้มอํานวยลาภ โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD)

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ฉวีวรรณ ดียิ่ง, ฉายวสันต์ คุณอุดม, วันวิสาข์ ศิริวาท, รัชนี พจนา, ปัทมา ทองไพบูลย์ มุกดา คงแสง

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการความปวด ของผู้คลอดในระยะที่หนึ่งของการคลอด ฉวีวรรณ ดียิ่ง, ฉายวสันต์ คุณอุดม, วันวิสาข์ ศิริวาท, รัชนี พจนา, ปัทมา ทองไพบูลย์ มุกดา คงแสง Abstract การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ วันวิสาข์ ศิริวาท

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขํา, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์, อาบจิตร กอมาตย์, อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร, ทานทิพย์ ธํารง วรางกูร

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ภาวะสุขภาพของคนพิการ ในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน Disability Health Status in Project of Disability Knowledge Management and Disability Learning Center for Development

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ปวริศา เทาดี, นฤมล พรมสา, วิลาวัลย์ เวทชสิทธิ์ วราภรณ์ ดีบุตรสี, อินทิรา โนนกลาง และ จินดารัตน์ แสงมี Abstract ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย PERCEPTION OF PROFESSIONAL LAWS, ETHICS, ETHICS CODE OF NURSING STUDENT, COLLEGE OF ASIAN

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย มุกดาวรรณ ชนะวงศ์, นฤมล สินสุพรรณ, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งการรับใช้และการดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมวิถีไทยเชิงพุทธของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ 1-4 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น The Development of Servent Leadership and Holistic Health Care Thai Buddhist

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัยผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กําเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว Acyanotic Congenital Heart Disease Nursing Care: Case Study of Ventricular Septal Defect Abstract ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย โศภิษฐ์ นามขํา, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, บุญนํา บุญภักดี, พรรณนภา แมดสถาน

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น Integrated Surveillance and Promotion of Early Childhood Development, Early Childhood Development Center, Nong Yai

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย อ.สมฤกษ์ กาบกลาง

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประชาชน ใน เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น Perception in Health Impacts and Self-Protection Behaviors from Particulates Matters less

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับ นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก Authentic Assessment for Nursing Student in Clinic Practicum Abstract ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และความพึงพอใจการใช้รูปแบบการประเมินผลใน สภาพจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย นันธินีย์ วังนันท์, จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์, มณฑิรา ชนะกาญจน์

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ Factors Associated with Depression of Nursing Students in the Online Teaching Situations Scholars Abstract นันธินีย์ วังนันท์, จิรวรรณ ชัยวิศิษฎ์,

Read more