ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ประสิทธิผลการทดลองใช้หลักสูตรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย Effectiveness of curriculum trial to enhance the upper secondary student level students performance

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย อ.สมฤกษ์ กาบกลาง (ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการการป้องกัน)

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในการการป้องกัน โรคโควิด-19 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Health Literacy and Health Preventive Behaviors on COVID-19 among Nursing Students, College of Asian

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อม 3 R ก่อนขึ้นฝึก College ปฏิบัติงานในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์โควิด-19 รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Development of 3 R Preparation Program prior to

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบ ผสมผสาน

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยการเล่านิทานแบบ ผสมผสาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ สําหรับเด็กวัยก่อนเรียน An Immunity Promoting for COVID-19 Infection by Blended a Telling Story and

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการ ในหน่วยเคมีบําบัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ Abstract ขวัญเรือน แก่นของ โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สําคัญของประชากรทั่วโลก การวิจัยเชิง วิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับความต้องการใช้กัญชาทางการแพทย์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มารับบริการในหน่วยเคมีบําบัด

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี Abstract จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสาเหตุการป่วยและตายของประชากรทั่วโลกทํา ให้ต้องมีมาตรการ ที่ป้องกันการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่โดยรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีประชากรอาศัยอยู่จํานวน มาก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย สถานการณ์การกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุใน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย สถานการณ์การกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุใน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น The Situation of Elderly Abuse from the Perspective of Older Adults in a village of

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล นักเรียนต้นแบบห่างไกลโควิด-19 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น The Effects of Using a Program of Student’s Development Model for Students

Read more