ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาโปรแกรมการเตรียมความพร้อม 3 R ก่อนขึ้นฝึก College ปฏิบัติงานในคลินิก ของนักศึกษาพยาบาล ในสถานการณ์โควิด-19 รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Development of 3 R Preparation Program prior to

Read more