ขอแสดงความยินดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ขอแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ระหว่างปีการศึกษา 2566-2568

Read more

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Read more

ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 รอบที่ 1

31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย      

Read more

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย “การทำนายภาวะสุขภพาพของผู้สูงอายุ ตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ Predication of Health Status of the Elderly ccording to Health Care Behavior  

Read more

ขอยกย่องเชิดชูอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมยกย่องอาจารย์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 013 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31

Read more

 พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 16

 พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 คลิกประมวลภาพทั้งหมด

Read more

การป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19

คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สำหรับสถานศึกษา สถานการณ์การะบาดในวงกว้าง ระยะเริ่มต้น   สื่อความรู้  download file PDFintroduction07_1

Read more