ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรสาธารณสุชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ประจำปี 2566

Read more

ขอแสดงความยินดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ขอแสดงความยินดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ระหว่างปีการศึกษา 2566-2568

Read more

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 จัดโครงการ “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ” ชุมชนบ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้รับบริการโรคเรื้อรังในชุมชน ผู้สูงอายุ ได้ร่วมกิจกรรม ได้ความรู้ ได้ออกออกกำลังกาย ได้ขยับกาย ส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษาได้ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

Read more

การทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

วันที่ 25 เมษายน 2566  การทำสัญญารับทุนการศึกษา  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Read more