การทำสัญญารับทุนการศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

วันที่ 25 เมษายน 2566  การทำสัญญารับทุนการศึกษา  โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   

Read more

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์   

Read more

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Read more

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย “การทำนายภาวะสุขภพาพของผู้สูงอายุ ตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ Predication of Health Status of the Elderly ccording to Health Care Behavior  

Read more

ขอยกย่องเชิดชูอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมยกย่องอาจารย์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 013 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31

Read more

ประกาศรายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   คลิกไฟล์ดาวน์โหลด20233241505816

Read more