ขอยกย่องเชิดชูอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมยกย่องอาจารย์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more

ฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 – แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก Plan-4-62) – แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ( คลิก Plan-risk)

Read more