ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี Abstract จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสาเหตุการป่วยและตายของประชากรทั่วโลกทํา ให้ต้องมีมาตรการ ที่ป้องกันการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่โดยรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีประชากรอาศัยอยู่จํานวน มาก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย สถานการณ์การกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุใน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย สถานการณ์การกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุใน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น The Situation of Elderly Abuse from the Perspective of Older Adults in a village of

Read more

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา

  ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล นักเรียนต้นแบบห่างไกลโควิด-19 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น The Effects of Using a Program of Student’s Development Model for Students

Read more

ขอยกย่องเชิดชูอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมยกย่องอาจารย์ ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562  ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

Read more