ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น หลักสูตรสาธารณสุชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ประจำปี 2566

Read more