ฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 – แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก Plan-4-62) – แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ( คลิก Plan-risk) – แผนบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ 4 ด้าน ปีการศึกษา 2561 (คลิกPlan-risk-1) – แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Enterprise Risk Management: ERM)  (คลิก ERM) แผนพัฒนาอาจารย์

Read more