ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลการใช้โปรแกรมการพัฒนา
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
นักเรียนต้นแบบห่างไกลโควิด-19
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
The Effects of Using a Program of Student’s Development Model for Students against from Covid-19 virus, Upper Primary School Level, A School in Khon Kaen Province
Abstract
โศภิษฐ์ นามข่า
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และออกแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและ ผู้ปกครอง จํานวน 38 คน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้วิธีสนทนากลุ่ม การอบรมเชิง ปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม แบบสังเกต แบบ ประเมินความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ และแบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ชุมชนหนองใหญ่ มีการดําเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่ได้รับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่าง ต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการ เด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ หลังการอบรมสูงกว่า ก่อนอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดังนั้นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาใช้เป็น
แนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ นําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ โดยคุณครูและผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการหรือ
วางแผนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2565