ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี
Abstract
จากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เป็นสาเหตุการป่วยและตายของประชากรทั่วโลกทํา ให้ต้องมีมาตรการ ที่ป้องกันการระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่โดยรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีประชากรอาศัยอยู่จํานวน มาก การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา (r 2 =18.43, p = 0.00) รายได้ (r 2 =4.19, p = 0.04) อาชีพ (r 2 =5.03, p = 0.02) และ ช่องทางการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรค ( 2 =13.64, p = 0.00) ความรู้เกี่ยวกับโรค (r = 0.261, p < 0.001) และทัศนคติ เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (r = 0.387, p < 0.001) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การป้องกันโรคอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคให้กับประชาชน โดยอาจจําแนกตาม กลุ่มอาชีพ และ โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ประชนชน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ข้อมูลจาก ผลการวิจัยอาจใช้แนวสําหรับการป้องกันการระบาดของ
โรคครั้งต่อไป
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565
·