ฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

– แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก Plan-4-62)

– แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ( คลิก Plan-risk)

– แผนบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจ 4 ด้าน ปีการศึกษา 2561 (คลิกPlan-risk-1)

– แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร(Enterprise Risk Management: ERM)  (คลิก ERM)

แผนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562

– แผนพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562   (คลิก plan-aj)

– แผนพัฒนาอาจารย์ ระยะที่ 3   พ.ศ. 2558-2562 (5 ปี)  (คลิก Plan-aj-2558-2562)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *