ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย การประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับ นักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก

Authentic Assessment for Nursing Student in Clinic Practicum

Abstract

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง

สำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และความพึงพอใจการใช้รูปแบบการประเมินผลใน

สภาพจริง กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์

หัวใจ ปีการศึกษา 2562 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้

ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แบบบันทึกของผู้เรียน แบบสังเกต และ

แนวคําถามถึงโครงสร้างสำหรับการศึกษาความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการประเมินผลตามสภาพจริง

ที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก

ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริงสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ฝึก

ปฏิบัติงานในคลินิกประกอบด้วย การประเมินสภาพนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก การประเมิน

ความก้าวหน้ารายวันและรายสัปดาห์ระหว่างฝึกปฏิบัติงานบนคลินิก การประเมินผลหลังการฝึก

ปฏิบัติงานบนคลินิก และการประเมินติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล

องค์ประกอบในการประเมินผลการเรียนรู้ในภาพจริงประกอบด้วย อาจารย์นิเทศ อาจารย์พี่เลี้ยง นักศึกษา

ประเมินตนเอง และเพื่อนนักศึกษา และนักศึกษามีความพึงพอใจจากการประเมินผลตามสภาพจริงโดย

สะท้อนว่าการประเมินผลมีความยุติธรรม ครอบคลุมทักษะปฏิบัติการพยาบาล สะท้อนกลับสิ่งที่ควร

ปรับปรุง และสามารถพัฒนาตนเองก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน มีความมั่นใจในระบบการวัดประเมินผล

และตัดสินคะแนนการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (TCI 2)