ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย โศภิษฐ์ นามขํา, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, บุญนํา บุญภักดี, พรรณนภา แมดสถาน

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ ศูนย์พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
Integrated Surveillance and Promotion of Early Childhood Development, Early Childhood Development Center, Nong Yai Community, Khon Kaen Province

โศภิษฐ์ นามขํา, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, บุญนํา บุญภักดี, พรรณนภา แมดสถาน
Abstract

ผู้วิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และออกแบบการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง จํานวน 38 คน ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้วิธีสนทนา กลุ่ม การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แนวทางการสนทนา กลุ่ม แบบสังเกต แบบประเมินความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ และแบบประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินโครงการ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กชุมชนหนองใหญ่ มีการดําเนินการแต่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่ได้รับการมี ส่วนร่วมของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง และตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้ รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบบูรณาการ ความรู้ ทักษะปฏิบัติ และทัศนคติ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ดังนั้น
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนาใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้ โดยคุณครูและ
ผู้ปกครองสามารถบริหารจัดการหรือวางแผนร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564. (TCI 2)