ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัยผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
การพยาบาลผู้ป่วยหัวใจแต่กําเนิดชนิดไม่เขียว : กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว
Acyanotic Congenital Heart Disease Nursing Care: Case Study of Ventricular Septal Defect

Abstract
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ อธิบายพยาธิสรรีวิทยา และวางแผนการพยาบาล ผู้ป่วยหัวใจพิการแต่กําเนิดชนิดไม่เขียว กรณีศึกษาผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่ว ซึ่งเป็น
ทําให้
โรคหัวใจแต่กําเนิดที่มีความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างที่ไม่สมบูรณ์ เกิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างเป็นทางติดต่อกันระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและขวา โรคนี้ เป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดที่พบได้บ่อยที่สุด ตั้งแต่ 20% ถึง 30% ของโรคหัวใจแต่กําเนิด ทั้งหมด และอาจพบความผิดปกติชนิดอื่นร่วมด้วย เช่น ผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว เส้นเลือด หัวใจเกิน และลิ้นหัวใจพัลโมนารีตีบเป็นต้น ดังนั้นการพยาบาลเด็กที่มีภาวะผนังกั้นหัวใจ ห้องล่างรั่วอย่างองค์รวม ตามกระบวนการพยาบาล ซึ่งพยาบาลต้องให้ความสําคัญใน การแก้ไขปัญหา และป้องกันความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เด็กมี
คุณภาพชีวิตตามพัฒนาการที่เหมาะสม และครอบครัวสามารถดูแลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2564 (TCI 2)