ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย มุกดาวรรณ ชนะวงศ์, นฤมล สินสุพรรณ, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
การพัฒนาภาวะผู้นาแห่งการรับใช้และการดูแลสุขภาพแบบองค์ รวมวิถีไทยเชิงพุทธของ อสม. ชุมชนหนองใหญ่ 1-4 เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
The Development of Servent Leadership and Holistic Health Care Thai Buddhist Way of Life for Villge Health Volunteer Nong Yai 1-4 Community Khon Kaen Municipallity Khon Kaen Province
ผู้วิจัย มุกดาวรรณ ชนะวงศ์, นฤมล สินสุพรรณ, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
Abstract
2321
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวิถีชีวิตและการทํางานของ อสม. 2. สร้างอุดมการณ์ของ อสม. ในการเป็นผู้นําแห่งการรับใช้ 3. เพื่อพัฒนา อสม. ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมวิถี ไทยเชิงพุทธ กลุ่มเป้าหมายจํานวน 16 คน ดําเนินการวิจัย 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีออกแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไป การมีภาวะผู้นําและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ระยะที่ 2 ปฏิบัติ มีการลงทะเบียนตอบแบบประเมิน เบื้องต้น เปิดงานแจ้งวัตถุประสงค์ แนะนําตัว แบ่งกลุ่มทากิจกรรม ระยะที่ 3 ประเมินผลหลังทํากิจกรรม ระยะที่ 4 ติดตามประเมินผลหลังทากิจกรรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาเปรียบเทียบก่อนและหลังดําเนินการพัฒนา
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มเป้าหมาย 16 คน (100%) อายุ 56-60 ปี (25.00 %) อายุ 60 ปี (43.75%) นับถือ ศาสนาพุทธ (100%) สถานภาพสมรส (62.50 %) การศึกษาประถมศึกษา (50.00%) ระยะเวลาเป็น อสม. 1-5 ปี (37.50%) สูงสุด 30 ปีต่ําสุด 2 เดือนสถานภาพในชุมชนเป็นกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน (75.00 %) เคยได้รับรางวัล 2 คน (12.50%) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว (43.75%) มีโรคประจําตัว (56.25 %) ได้แก่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ แต่ทุกคนควบคุมโรคได้
ระดับภาวะผู้นําแห่งการรับใช้มีค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับมาก (X 3.44, SD.0.55) หลังการอบรม มีค่าเฉลี่ยระดับมาก (X 3.56, SD.0.60)
การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมีค่าเฉลี่ยทุกด้าน ก่อนการอบรมมีระดับมาก (X 4.34, SD.0.75) ภายหลังการ อบรมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เช่นกัน (X 4.30, SD.0.73)

การติดตามภายหลังการอบรม 4 สัปดาห์ (24 วัน) การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ทําให้ อสม. มีความสนิท สนมกัน รับฟังกันมากขึ้น มีความเข้าใจกันและให้ความช่วยเหลือกันดีมาก อสม. ได้ทําการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม วิถีไทยเชิงพุทธ ไปใช้ทําให้มีความสบายกาย สบายใจ ได้สวดมนต์ทําสมาธิทุกวัน การพัฒนาภาวะผู้นําแห่งการรับ ใช้ และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสามารถนาไปใช้กับหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับได้
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 (TCI 2)