ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ปวริศา เทาดี, นฤมล พรมสา, วิลาวัลย์ เวทชสิทธิ์ วราภรณ์ ดีบุตรสี, อินทิรา โนนกลาง และ จินดารัตน์ แสงมี Abstract ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของ นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
PERCEPTION OF PROFESSIONAL LAWS, ETHICS,
ETHICS CODE OF NURSING STUDENT,
COLLEGE OF ASIAN SCHOLLARS
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, ปวริศา เทาดี, นฤมล พรมสา, วิลาวัลย์ เวทชสิทธิ์ วราภรณ์ ดีบุตรสี, อินทิรา โนนกลาง และ จินดารัตน์ แสงมี Abstract
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ การนําความรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในสถานการณ์จริงบนหอผู้ป่วย และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ความรู้ เจตคติ การนําไปใช้ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2,3 และ4 เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา 2562 จํานวน 121 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม การรับรู้กฎหมายวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ จํานวน 22 ข้อ ด้านเจตคติ จํานวน 10 ข้อ และด้านการนําไปใช้ในหอผู้ป่วย จํานวน 11 ข้อ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และหาค่าความเที่ยงรายด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ เท่ากับ 0.87 ด้านเจตคติ เท่ากับ 0.71 และด้านการนําไปใช้เท่ากับ 0.76 วิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ non-parametric ของ Kruskal Wallis Test ผลการวิจัยพบว่า ระดับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพ จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลภาพรวมระดับมาก (X=4.01, S.D.=0.26), เจตคติภาพรวม ระดับมาก (X=3.36, SD=0.27) และการนําไปใช้ในหอผู้ป่วยมีความเหมาะสมระดับมาก (ร้อยละ 80.08) การเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความรู้ เจตคติ และการนําไปใช้ในหอผู้ป่วย ระหว่างชั้นปีที่ 2,3 และ 4 ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 (TCI 2)