ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขํา, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์, อาบจิตร กอมาตย์, อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร, ทานทิพย์ ธํารง วรางกูร

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิจัย
ภาวะสุขภาพของคนพิการ
ในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการ
และศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
Disability Health Status in Project of Disability Knowledge Management and Disability Learning Center for Development Sustainable Quality of Life
C&ESE
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขํา, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์, อาบจิตร กอมาตย์, อภิสิทธิ์ ธํารงวรางกูร, ทานทิพย์ ธํารง วรางกูร
ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, โศภิษฐ์ นามขํา, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมสําหรับคนพิการ ในโครงการจัดการความรู้เครือข่ายคนพิการและศูนย์เรียนรู้คนพิการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้พิการดาวเด่นในโครงการจานวน 9 คน ใช้วิธี สัมภาษณ์เชิงลึก และประเมินภาวะสุขภาพคนพิการ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมิน
ภาวะสุขภาพ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านภาวะสุขภาพ ส่วนใหญ่คนพิการมีโรคประจาตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหนังแข็ง วัณโรคกระดูก เกาต์ หลังจากที่เข้าร่วมโครงการ คนพิการมีกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันที่เปลี่ยนไป จากการปลูกผักต้องอาศัยการลงมือปฏิบัติ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมพื้นที่ เตรียมดิน และต้องรดน้าพรวนดินทุก วัน และเก็บผลผลิตส่งจาหน่าย ส่งผลให้มีสุขภาพด้านร่างกายแข็งแรงและสุขภาพจิตดีขึ้น โดยพบว่าดัชนีมวลกาย
ปกติ จํานวน 8 ราย และมีภาวะน้าหนักเกิน จํานวน 1 ราย มีภาวะโภชนาการ ระดับปกติจํานวน 9 คน 2) ด้าน คุณภาพชีวิต พบว่าคนพิการรู้สึกมีคุณค่า สามารถช่วยตนเอง และพึ่งตนเองจากรายได้ที่เกิดขึ้น รวมถึงการมี คุณค่าในสังคมที่สามารถช่วยให้คนในสังคมได้บริโภคผักปลอดสารเคมี ที่ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และอันตราย ต่อธรรมชาติ และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าคนพิการมีสังคม มีเพื่อน มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้พิการปลูกผักปลอดสารเคมีร่วมกัน เกิดกิจกรรมเยี่ยมแปลงผัก และนําผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มา ปรับปรุงและพัฒนาแปลงผักของตนเอง เพื่อขยายและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งแวดล้อมของ ผู้พิการเปลี่ยนไปในด้านที่ดีขึ้น และเกิดคุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564 (TCI 2)