ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิชาการ รศ.สุจิตรา ลิ้มอํานวยลาภ

 

ขอชื่นชมยินดีกับผู้เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายทันยุค
Nursing care update in patients with end stage renal disease
รศ.สุจิตรา ลิ้มอํานวยลาภ
โรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease: CKD)
เป็นภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง จัดเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสําคัญทางสาธารณสุขระดับโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย มี การดําเนินของโรคไปสู่โรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (end stage renal disease: ESRD) มักมีสาเหตุส่วนใหญ่ มาจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตต่ําและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อเทียบกับผู้ป่วย
โรคเรื้อรังอื่น มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มีมูลค่าสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายที่ต้องรักษาด้วย บําบัดทดแทนไต (renal replacement therapy: RRT) พยาบาลเป็นหนึ่งในบุคลากรในทีมสหวิชาชีพที่ มีบทบาทสําคัญในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การชะลอการเสื่อมหน้าที่ของไต การ ดูแลผู้ป่วยที่เข้าบําบัดทดแทนไต และการดูแลผู้ป่วยที่รับการรักษาแบบประคับประคอง (palliative care) ซึ่ง เป็นทางเลือกอีกทางที่ผู้ป่วยบางกลุ่มที่ปฏิเสธการบําบัดทดแทนไตหรือกลุ่มผู้สูงอายุร่วมกับมีโรคร่วมหลายโรค
กลุ่มที่ขอหยุดการบําบัดทดแทนไตเนื่องจากทนต่อการรักษาไม่ได้ อาการทรุดลง เป็นต้น
และ
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย พยาบาลมีบทบาทในการดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็น โรคไตเรื้อรัง สําหรับในกลุ่มที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น พยาบาลมีบทบาทเป็นผู้สอนให้คําแนะนํา และให้คําปรึกษา ให้กับผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และร่วมกับแพทย์ในการควบคุมภาวะต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ได เสื่อมช้าลง เช่น การควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ําตาลในเลือด การควบคุมสมดุลกรด-ด่าง เป็นต้น สําหรับผู้ป่วยโรค ไตเรื้อรังเข้าสู่ระยะสุดท้าย พยาบาลมีบทบาทสําคัญในการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4 เพื่อเข้า ทางเลือกในการรักษาว่าจะเลือกด้วยการบําบัดทดแทนไต หรือรักษาแบบประคับประคอง เมื่อผู้ป่วยเลือกการรักษา แบบใดแบบหนึ่ง พยาบาลก็ต้องให้การดูแลต่อเนื่องตลอดการรักษา สําหรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายไต ถ้าผู้ป่วยอยู่ ในเกณฑ์ที่รักษาด้วยวิธีนี้ได้ ผู้ป่วยสามารถสมัครเข้าอยู่ในโครงการปลูกถ่ายไตได้
ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564 (TCL 2)