ขอแสดงความยินดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ขอแสดงความยินดี
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 📌📌
ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
ระหว่างปีการศึกษา 2566-2568 ✅✅