ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
หลักสูตรสาธารณสุชศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
ประจำปี 2566