ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 013 / 2566
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรง
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2566 เพื่อคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ บัดนี้วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รอบที่ 2 จำนวน 119 คน มีกำหนดสอบข้อเขียนใน วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 2566เวลา 08.00 น. –
12.00 น. ดังรายนามต่อไปนี้

 

คลิ๊กไฟล์