ขอยกย่องเชิดชูอาจารย์

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอชื่นชมยกย่องอาจารย์ ด้านวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2562  ผศ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี
ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากโรงพยาบาลน้ำพอง จ.ขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *