ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์ผู้มีผลงานวิจัย

“การทำนายภาวะสุขภพาพของผู้สูงอายุ ตามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
Predication of Health Status
of the Elderly ccording to Health Care Behavior

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *