ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี 

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี  อายุ    67  ปี    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511034609

ตำแหน่่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา : ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2524

ปริญญาโท: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532

ประสบการณ์ทำงาน : 

– อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2526-2533

– หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ.2533-2543

– รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ. 2543, 2547, 2548

– คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน (อายุงาน 14 ปี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *