ตารางสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2562       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 /2562      นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่  3 /2562    นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1           นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3           นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *