คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก

23 มีนาคม 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดี และขอบคุณอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่นจากแหล่งฝึก รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล
ประจำปีการศึกษา 2565

ที่บ่มเพาะลูกศิษย์ ตามต้นแบบแห่งวิชาชีพ
ตลอดระยะ 12 ปี นอกจากเกียรติบัตรอาจารย์พี่เลี้ยงดีเด่น
ท่านคือ “ครูดีในดวงใจ” เพราะท่านคือ “ของขวัญแห่งวิชาชีพพยาบาล”
✨อ.วิภาพร พลับนิล หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
✨อ. พรทิพย์ คำอ้วน หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 1 รพ.ขอนแก่น
✨อ. จันทนา ภู่หนู หัวหน้าหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม รพ.ขอนแก่น
✨อ. อัชรา แดนแก้ว หัวหน้าหอผู้ป่วยหู คอ จมูก รพ.ขอนแก่น
✨อ. สมพร หงษ์เวียง หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ. ขอนแก่น
🎈เพราะทายาทแห่งวิชาชีพพยาบาลดี เพราะมีต้นแบบที่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *