ระบบสารสนเทศ

 • ภายในระบบสามารถรายงานสืบค้นได้ตามวัตถุดังนี้
  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลด้านการงานวิจัย
  รายงานสรุปจำนวนข้อมูลด้านการวิจัยประจำปีการศึกษา 2562-2564
  รายงานจำนวนโครงการ/กิจกรรม
  รายงานงบประมาณที่ได้สนับสนุนจากภายใน/ภายนอก
  รายงานจำนวนโครงการแยกตามการบูรณาการ
  รายงานรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ