ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ.2548 เป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2549 นับเป็นคณะวิชาที่เป็นลำดับที่ ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษากับ Tokusukai Medical Corporation Group of Japan เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในการผลิตกำลังคนรองรับความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์สู่ความเป็นสากล เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะความสามารถและสมรรถนะด้านวิชาชีพที่สังคมต้องการ ต่อมากระทรวงได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 และให้สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ภายในปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็นบริการที่มีความละเอียดอ่อน อันเกิดจากพื้นฐานของความรัก ความเมตตากรุณาของพยาบาลที่มีต่อผู้ใช้บริการ การบริการพยาบาลจำเป็นต้องอาศัยทั้งศาสตร์ทางการพยาบาล (Nursing Science) และศิลปะการพยาบาล (Nursing Art) รวมทั้งศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการความรู้สู่ปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าถึงความเป็นมนุษย์ การจัดการศึกษาจึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณลักษณะเพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม สามารถสื่อสารสัมพันธ์และทำงานร่วมกับชุมชน สังคม และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน กรอบแนวคิดของหลักสูตรประกอบด้วยมโนทัศน์ทางการพยาบาล ดังนี้

 

บุคคล เป็นผู้มีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มีความเป็นปัจเจกบุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะตนเอง
สุขภาพ เป็นภาวะที่เป็นสุขตามการรับรู้ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน อันเกิดจากความสมดุลทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ภาวะสุขภาพได้ในแต่ละช่วงวัยของชีวิต และตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีผลต่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
การพยาบาล เป็นการดูแลอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ให้การดูแลทุกช่วงวัยของชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การดูแลรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสภาพ เมื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของประชาชน ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและมีสุขภาวะ
การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม “ผู้เรียน” ให้มีวิจารณญาณในการดำรงชีวิตใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกับการปลูกฝังคุณลักษณะวิชาชีพโดยมี “ครู” เป็นผู้เอื้ออำนวยในการเรียนรู้
บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ดำรงตนเป็นคนดี มีวินัย มีจิตสาธารณะ มีอุดมคติชีวิต และศรัทธาต่อการทำงาน มีภาวะผู้นำ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความสามารถด้านวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีโดยยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตด้วยความสุขแบบพอเพียงและยั่งยืน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์  
ปรัชญา    พยาบาลคือ  ผู้กอรปด้วยคุณธรรม  ความสามารถ  และมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะให้ชุมชน  และสังคมด้วยความเท่าเทียม
ปณิธาน   มุ่งมั่นผลิตพยาบาลให้เป็นผู้มีคุณธรรมและความรู้  ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  ใฝ่รู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชน  และสังคม  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรอุดมศึกษาที่มีมาตรฐาน  ผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจ
1.       ผลิตพยาบาลที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ  และมีภาวะผู้นำ
2.       วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษา  และภาวะสุขภาพชุมชน
3.       บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4.       ทำนุบำรุง  สนับสนุน  สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล
5.       สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาพยาบาล  และนวัตกรรมต่าง ๆ  กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อัตลักษณ์
จิตสาธารณะ                   (Public  mind)
ภาวะผู้นำ                        (Leadership)
นอบน้อมถ่อมตน            (Humility)
อดทน                              (Patience)
 สีประจำคณะพยาบาลศาสตร์  คือ สีแดง เป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ความหมายของสีแดง คือความรักชาติ  ความกระตือรือร้น  และพลังสร้างสรรค์
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตจะมีคุณสมบัติดังนี้
 1.  คุณลักษณะทั่วไปที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการพยาบาล ประกอบด้วย
 • 1.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการดำรงชีวิตและปฏิบัติงาน
 • 1.2  เคารพในคุณค่า สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์
 • 1.3  มีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ และศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล
 • 1.4  มีวินัย และความซื่อสัตย์สุจริต
 • 1.5  มีภาวะผู้นำ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 1.6  คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์ในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
 • 1.7  ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 1.8  เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี
 • 1.9  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
 • 1.10  มีความสามารถในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2. มีความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระบบสุขภาพ ตลอดจนสถานการณ์ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
3. ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์อย่างเป็นองค์รวม ด้วยความเมตตากรุณา และด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ใช้บริการทุกภาวะสุขภาพ ทุกช่วงวัยของชีวิต โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและกฎหมายวิชาชีพ
4.  ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อได้อย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตและกฎหมายวิชาชีพ
5.  ร่วมทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
6.  เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย และทำนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Desirable Graduate Nurse Characteristics)
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. มีความสามารถด้านวิชาชีพ และปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพด้วยความเมตตากรุณา
 3. มีทัศนคติที่ดี และมีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
 4. มีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
 5. มีวินัย ใฝ่รู้ และมีความอดทน
 6. มีภาวะผู้นำ ปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีสุขภาวะ
 7. คิดอย่างเป็นระบบ และคิดสร้างสรรค์
 8. ใช้ภาษาไทยและภาษาสากลในการสื่อสารได้ดี
 9. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาล
 10. เป็นพลเมืองดี มีความเป็นไทย และบำรุงชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1
 1. ดำรงตนด้วยคุณธรรม  จริยธรรม  ด้วยความพอเพียง
 2. เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นบนพื้นฐานความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. ติดต่อสื่อสารกับบุคคลในชีวิตประจำวันโดยคำนึงถึงการเคารพในสิทธิ และการให้เกียรติผู้อื่น
 4. คิดอย่างมีเหตุผล และคิดหลากหลาย เพื่อการดำรงชีวิต และการทำงาน
 5. ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
 6. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 7. ดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม
 8. มีความรับผิดชอบ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
 9. แสดงออกถึงความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อส่วนรวม
 10. ดำรงตนในความเป็นไทย และการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
 สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2
 1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
 2. ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วยกับผู้ใช้บริการ กลุ่มเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาทางจิตด้วยความเมตตกกรุณา และด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
 3. คิดวิเคราะห์ และเสนอความคิด เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการพยาบาล
 4. แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้
 5. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในวิชาชีพพยาบาล อย่างเหมาะสม ด้วยความมีเมตตา กรุณา
 6. สามารถฟัง อ่าน พูด เขียน และใช้ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษทางการแพทย์  และการพยาบาล
 7. ติดต่อสื่อสารกับบุคคล กลุ่มคน ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง และมีความสุข
 8. แสดงบทบาทผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีม และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
 9. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในวิชาชีพพยาบาลและชีวิตประจำวัน
 10. สืบสานกิจกรรมต่างๆ ในการทำนุบำรุง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3
 1. มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ
 2. ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมทั้งภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วยกับผู้ใช้บริการในวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน และการผดุงครรภ์ด้วยความเมตตา กรุณา และด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
 3. คิดอย่างเป็นระบบ และเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการพัฒนางาน และคุณภาพการพยาบาลอย่างหลากหลาย
 4. แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยในการอ้างอิงข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
 5. สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ และทำงานด้วยความอดทน สามารถทำงานเป็นทีม และบริหารจัดการทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาล
 7. สามารถร่วมทำวิจัยพื้นฐานทางการพยาบาล
 8. สร้างเครือข่ายอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม
 9. สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อสืบสานความเป็นไทย และความศรัทธาในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สมรรถนะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4
 1. ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องการปัญหา การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพกับผู้ใช้บริการ และชุมชน ด้วยความเมตตา กรุณา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายวิชาชีพ
 2. ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามขอบเขตและกฎหมายวิชาชีพ
 3. คิดเชิงวิพากษ์ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อการพยาบาล การพัฒนาชุมชน และสังคม
 4. แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
 5. ใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพพยาบาล
 6. สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติการพยาบาล
 7. แสดงบทบาทหัวหน้าทีมการพยาบาลและหัวหน้าเวรในบริบท และสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพพยาบาล และการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่างพอเพียง
 9. ปฏิบัติงานด้วยความอดทน เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ชุมชน และสังคม
 10. ดำรงตนเป็นพลเมืองดี และเป็นแบบอย่างในการเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *