^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

ข้อมูลต่างๆ

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (คลิก)

ข้อมูลอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

ตารางเรียนเทอม 1 ปี 2562 (คลิก)

ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คลิก)

ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ (คลิก)

ภาระงานสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ (คลิก)

 

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

รายชื่อนักศึกษา รหัส 62  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 61  (คลิก) 

รายชื่อนักศึกษา รหัส 60  (คลิก)

รายชื่อนักศึกษา รหัส 59  (คลิก) 

 

รายวิชาที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2562

ภาคการศึกษาที่ 1/2562    นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 2/2562   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 3/2562   นักศึกษาชั้นปีที่ 1    นักศึกษาชั้นปีที่ 2    นักศึกษาชั้นปีที่ 3    นักศึกษาชั้นปีที่ 4

แผนการศึกษาปีการศึกษา 2562

แผนการศึกษาภาคทฤษฎี (คลิก)

แผนการศึกษาภาคปฏิบัติ (คลิก)

 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

- แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ (คลิก)

 

You have no rights to post comments