^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา คณะพยาบาลศาสตร์  ปี 2554 (คลิก)

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่วิชา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2560 (คลิก)

 

มคอ.

การปรับปรุง มคอ. (คลิก)

nursing_มคอ.3 (คลิก)

nursing_มคอ.4 (คลิก)

nursing_มคอ.5 (คลิก)

nursing_มคอ.6 (คลิก)

 

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบบันทึกการเรียนซ่อมเสริม (คลิก)

แบบฟอร์มวิพากษ์ข้อสอบ (คลิก)

แผนการเรียนรู้-ภาคทฤษฎี (คลิก)

แผนการเรียนรู้-ภาคปฏิบัติ (คลิก)

แผนการเรียนรู้-ภาคปฏิบัติ-รายวัน (คลิก)

แผนการเรียนรู้-ภาคปฏิบัติ-รายสัปดาห์ (คลิก)

mail แบบฟอร์มการลา

mailแบบยื่นคำร้องในกรณีไม่ลงเวลาปกติ

mail แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน

You have no rights to post comments