^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

คณบดีพยาบาลศาสตร์

 

ฝ่าย/หน่วยงาน

พยาบาลศาสตร์

                                                                      

ผศ.เสาวลักษณ์  แย้มตรี  อายุ    67  ปี    เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 4511034609 

ตำแหน่่ง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษา : ปริญญาตรี: ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2524

                   ปริญญาโท: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(การพยาบาลชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์

                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2532

ประสบการณ์ทำงาน : 

- อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขอนแก่น

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พ.ศ.2526-2533           

- หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  รองผู้อำนายการฝ่ายวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ.2533-2543

- รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น พ.ศ. 2543, 2547, 2548

- คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน (อายุงาน 14 ปี)

 

You have no rights to post comments